Regulamin | MadeInPoland24.co.uk - MADEINPOLAND24 Polski Portal Anglia, Szkocja, Londyn, Edynburg. Ogłoszenia w Anglii, praca w Londynie - MADEINPOLAND24.co.uk

Regulamin

Prosta i podstawowa zasada na MadeInPoland24.co.uk

 • Nie zamieszczaj tej samej oferty wielokrotnie!
 • Nie podawaj numerów telefonu, adresów stron internetowych, e-mail w tytule i opisie ogłoszenia!
 • Niezastosowanie się do tych podstawowych dwóch zasad skutkuje wykasowaniem ogłoszenia. Natarczywe dodawanie takich ogłoszeń       BAN na adres IP! 
 • Ogłoszenia pozycjonujące inne portale są zabronione! 
 


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Portal funkcjonujący pod domeną www.madeinpoland24.co.uk, dostępny pod adresem www.madeinpoland24.co.uk, jest prowadzony przez Grupę Wirtualne Media Paweł Deluga.
 2. W ramach Portalu Użytkownik może przeglądać jego zasoby, a także komentować różnego rodzaju wydarzenia, wiadomości oraz inne informacje zamieszczane na Portalu.
 3. Z Portalu może korzystać każdy Użytkownik.
 4. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne i nie pobiera się z tego tytułu żadnych opłat.
II. DEFINICJE
 1. Portal – serwis internetowy prowadzony przez Prowadzącego Portal, działający pod domeną www.madeinpoland24.co.uk, dostępny pod adresem www.madeinpoland24.co.uk
 2. Prowadzący Portal – Grupa Wirtualne Media Paweł Deluga.
 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Portalu lub działająca bez takiego przedstawiciela, o ile korzystanie z Portalu nie wykracza poza prawne możliwości jej samodzielnego funkcjonowania w zakresie podejmowanych czynności.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami (w tym Polityką prywatności) stanowiącymi jego integralną część.
III. ZAKRES I MOC WIĄŻĄCA REGULAMINU
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Portalu, w tym w szczególności:
  1. ogólne zasady korzystania z Portalu,
  2. prawa i obowiązki Użytkowników, a także
  3. prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Prowadzącego Portal.
 2. Prowadzący Portal nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Portalu pod adresem www.madeinpoland24.co.uk/strona/regulamin, a także - na żądanie Użytkownika - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
IV. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU
 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu przez Użytkownika są następujące:
  1. posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows, oraz
  2. zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, akceptującej pliki typu cookies, tj. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej.
V. OCHRONA PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW
 1. Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów (w tym w szczególności oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Portalu), za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez Użytkowników Portalu, należą do Prowadzącego Portal lub do podmiotów z nim współpracujących i podlegają ochronie prawnej.
 2. Korzystanie z Portalu przez Użytkowników nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu, ani jego poszczególnych elementów. Użytkownicy Portalu bez zgody Prowadzącego Portal wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności mogą korzystać z elementów Portalu (w tym utworów udostępnionych w jego ramach) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego (tzw. dozwolony użytek), chyba że co innego wynika z właściwych przepisów prawa.
 3. W celu uniknięcia wątpliwości, niezależnie od innych zastrzeżeń zawartych w niniejszym Regulaminie, Prowadzący Portal zastrzega, że bez jej zgody wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, zabronione jest dalsze rozpowszechnianie dowolnych treści pochodzących z Portalu, wyrażonych w jakiejkolwiek formie.
VI. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU
 1. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Portalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, a także w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).
 2. Dodawanie przez Użytkownika nowych komentarzy oraz odpowiedzi na komentarze już zamieszczone w ramach Portalu, musi zawsze odnosić się do tematu artykułu lub wpisu pod jakim komentarz lub odpowiedź na komentarz są umieszczane.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Portalu (w tym w formie komentarzy lub odpowiedzi na komentarze):
  1. treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych, wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich (w tym o charakterze rasistowskim lub dyskryminującym),
  2. treści mających na celu wyrażenie opinii na temat osób, zdarzeń lub instytucji, których nie dotyczą publikacje zamieszczone w ramach Portalu,
  3. treści tylko cytujących fragmenty tekstów zawartych w publikacjach lub innych źródłach znajdujących się na Portalu,  
  4. tzw. „łańcuszków szczęścia”,
  5. danych osobowych osób trzecich, ich danych teleadresowych oraz adresów e-mail,
  6. treści zawierających nieprawdziwe informacje oraz
  7. niezamówionej informacji handlowej (spamu) lub jakichkolwiek innych treści o charakterze reklamowym lub promocyjnym.
 4. Użytkownik zamieszczając w ramach Portalu komentarz lub odpowiedź na komentarz zobowiązany jest do przestrzegania poniższych zasad:
  1. podczas dodawana komentarzy lub odpowiedzi na komentarze powinna zostać zachowana poprawna forma zapisu wyrazów, zdań oraz znaków interpunkcyjnych (np. zamiast: „Czymoznaa co z tym zarobić???” powinno być: „Czy można z tym coś zrobić?”),
  2. stosowanie dużych liter powinno zostać ograniczone do minimum językowego (np. zamiast: „CO TY TU ROBISZ?” powinno być: „Co ty tu robisz?”).
 5. W przypadku zauważenia przez Użytkownika błędów, prosimy o kontakt na adres kontakt@madeinpoland24.co.uk Komentarze Użytkowników, które odnoszą się wyłącznie do błędów (np. literówek) zauważonych w treści artykułów lub innych materiałów zamieszczonych na stronach Portalu, mogą zostać usunięte przez Prowadzącego Portal, po dokonaniu aktualizacji i poprawy zgłoszonych błędów, w celu nie wprowadzania w błąd kolejnych Użytkowników odwiedzających Portal.
 6. Komentarze lub odpowiedzi na komentarze Użytkowników Portalu są moderowane. Moderacja komentarzy lub odpowiedzi na komentarze nie odbywa się w czasie rzeczywistym. Ze względu na otwarty charakter Portalu wszystkie komentarze oraz odpowiedzi na komentarze są publikowane zaraz po ich dodaniu.
 7. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zapisów niniejszego Regulaminu, jego komentarz lub odpowiedź na komentarz mogą zostać usunięte z Portalu lub ich publikacja może zostać czasowo wstrzymana , tj. do momentu wyjaśnienia sytuacji, która skutkowała wstrzymaniem publikacji.
 8. Użytkownikowi, który nagminnie nie stosuje się do zapisów niniejszego Regulaminu może zostać zablokowana możliwość publikowania w ramach Portalu komentarzy oraz odpowiedzi na komentarze.
 9. W przypadku usunięcia z Portalu komentarzy lub odpowiedzi na komentarz lub zablokowania możliwości dodawania przez danego Użytkownika nowych komentarzy oraz odpowiedzi na komentarze, Użytkownik ten może skontaktować się z obsługą Portalu w celu wyjaśnienia swoich działań, które skutkowały zastosowaniem środków, o których mowa powyżej, albo uzyskać informację na ich temat. Wszelkie zgłoszenie w tej sprawie należy kierować na kontakt@madeinpoland24.co.uk z dokładnym opisem problemu lub sytuacji do wyjaśnienia.
 10. Portal nie jest administratorem danych zapisywanych w komentarzach i odpowiedziach na komentarze. Operatorem usługi odpowiedzialnym za funkcjonowanie systemu komentarzy jest właściciel serwisu Facebook.com
VII. REGULAMIN FORUM NA MADEINPOLAND24.CO.UK
 1. Dostęp do serwisu Forum MadeInPoland24.co.uk oraz do komentarzy pod artykułami posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.
 2. Portal MadeInPoland24.co.uk zastrzega sobie prawo do moderacji t.j. usuwania i blokowania postów.
 3. Portal MadeInPoland24.co.uk może w każdej chwili usunąć post bez podawania przyczyny.
 4. Użytkownicy publikują swoje posty wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal MadeInPoland24.co.uk nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników, w szczególności za działania łamiące prawa autorskie oraz naruszające dobra osobiste.
 5. Portal MadeInPoland24.co.uk umożliwia wszystkim internautom zakładanie nowych wątków tematycznych oraz dodawania nowych postów do istniejących na Forum wątków zgodnie z niniejszym regulaminem.
 6. Niedopuszczalne są działania mogące destabilizować funkcjonowanie serwisów oraz utrudniające korzystanie z nich innym użytkownikom.
 7. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści:
  • zawierających wulgaryzmy,
  • nawołujących do agresji,
  • obrażających inne narodowości, religie, rasy ludzkie, itp.,
  • obrażających osoby publiczne i prywatne,
  • zawierających informacje obarczające zarzutami osoby trzecie,
  • zawierających personalia osób trzecich bez ich zgody,
  • będących łamaniem praw autorskich,
  • propagujących narkotyki lub inne środki odurzające,
  • zawierających odsyłacze do stron z pornografią, cracków i seriali do gier oraz programów itp.
 8. Zabrania się zakładania tematów reklamujących działalność gospodarczą.
 9. zabrania się powtarzającego się dodawania tematów dotyczących oferty sprzedaży oraz kupna przez osoby fizyczne.
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronach Portalu MadeInPoland24.co.uk. Portal zastrzega sobie prawo wprowadzania do Regulaminu zmian, które również będą obowiązywały od momentu ich opublikowania.
VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROWADZĄCEGO PORTAL
 1. Prowadzący Portal nie odpowiada za błędy lub przerwy w funkcjonowaniu Portalu wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności powstałe na skutek działań lub zaniechań Użytkowników niezgodnych z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (etykietą) lub z powodu działania siły wyższej.
 2. Prowadzący Portal zastrzega sobie prawo do zarządzania czasowych przerw w funkcjonowaniu Portalu, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw, konserwacji, modernizacji lub rozbudowy systemów obsługujących Portal, o czym poinformuje Użytkowników ze stosownym wyprzedzeniem.
 3. Prowadzący Portal zwraca niniejszym uwagę, iż na stronach internetowych Portalu i za jego pośrednictwem możliwe jest uzyskanie dostępu do treści, które mogą okazać się nieodpowiednie dla osób małoletnich. Prowadzący Portal zobowiązuje się do oznaczania takich treści w odpowiedni sposób, jednakże z uwagi na specyfikę usług świadczonych drogą elektroniczną nie może zapewnić pełnego zabezpieczenia osób małoletnich przed dostępem do treści, które nie są dla nich przeznaczone.
IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Użytkownicy mogą składać Prowadzącemu Portal reklamacje dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Portalu.
 2. Reklamację składa się w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres kontakt@madeinpoland24.co.uk.
 3. Zaleca się, aby reklamacja zawierała następujące dane:
  1. adres poczty elektronicznej lub adres zamieszkania Użytkownika, na który Użytkownik chce otrzymać odpowiedź na złożoną reklamację, oraz
  2. zwięzłe podanie okoliczności uzasadniających składaną reklamację (w tym wskazanie czego reklamacja dotyczy).
 4. Prowadzący Portal zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację, w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia jej otrzymania. W przypadku bezskutecznego upływu powyższego terminu uznaje się, iż Prowadzący Portal uznał reklamację w całości.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. MadeInPoland24.co.uk zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez Grupa Wirtualne Media zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Grupa Wirtualne Media która przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy z dania 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dania 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna, , chyba, że regulamin szczegółowy/formularz Usługi umieszczony bezpośrednio stanowi inaczej.
 3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez Grupa Wirtualne Media
 4. MadeInPoland24.co.uk zastrzega, że w przypadku zgłaszania MadeInPoland24.co.uk problemów związanych z korzystaniem z Portalu i/lub Serwisów, Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa MadeInPoland24.co.uk do przechowywania kopii takiej korespondencji.

Regulamin korzystania z Newsletterów Grupa Wirtualne Media

Postanowienia wstępne.

Regulamin niniejszy określa zasady i warunki korzystania z Newsletterów WirtualneMedia.info dla Użytkowników posiadających Konto w Serwisie MadeInPoland24.co.uk oraz dla Użytkowników nie posiadających Konta w Serwisie MadeInPoland24.co.uk

Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny, elementy graficzne, bazy danych i treści Serwisu MadeInPoland24.co.uk oraz elementy graficzne i treści Newsletterów stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub/i innych praw przysługujących Grupa Wirtualne Media lub/i osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej.

Potwierdzenie zamówienia Newslettera przez Użytkownika w sposób określony w postanowieniach Regulaminu jest równoznaczne ze:

 • złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu;
 • wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przesyłanie mu zamówionego Newslettera, począwszy od chwili potwierdzenia zamówienia Newslettera.
 • Newsletter zawiera treści tematycznie związane z serwisem internetowym, którego dotyczy, a ponadto może zawierać treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe WirtualneMedia.info lub/i innych osób lub/i towarów lub/i usług oferowanych przez MadeInPoland24.co.uk lub/i inne osoby.
 • Newslettery przesyłane są z częstotliwością ustaloną przez MadeInPoland24.co.uk
 • Treści Newsletterów podlegają ochronie prawnej, w szczególności ochronie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm.). Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z treści Newsletterów w żadnym innym celu niż tylko zapoznanie się z ich treścią.
 • Cofnięcie zgody na przetwarzanie przez WirtualneMedia.info danych osobowych Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usług określonych w Regulaminie. Postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie przez MadeInPoland24.co.uk danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez MadeInPoland24.co.uk

Umowa o świadczenie usług określonych w Regulaminie zostaje zawarta pomiędzy MadeInPoland24.co.uk i Użytkownikiem na czas nieoznaczony.
 

Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z usług określonych w Regulaminie (Użytkownicy nie posiadający zdolności do czynności prawnych prawo to wykonują przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego). Użytkownik nie posiadający Konta w Serwisie MadeInPoland24.co.uk może zrezygnować z usług określonych w Regulaminie za pomocą Linku dezaktywacyjnego otrzymanego w treści listu elektronicznego skierowanego do Użytkownika przez MadeInPoland24.co.uk na udostępniony MadeInPoland24.co.uk przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, w tym w każdym Newsletterze.
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych przez Administratora danych osobowych Grupa Wirtualne Media z siedzibą w Wielkiej Brytanii w celach związanych ze zgłoszonym zapytaniem lub reklamacją. Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługujących prawach do dostępu do danych, możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Mam również świadomość, że podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie bądź rozpatrzenia reklamacji.
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych przez Administratora danych osobowych Grupa Wirtualne Media z siedzibą w Wielkiej Brytanii z przeznaczeniem do wykorzystania ich w celach marketingowych Grupa Wirtualne Media. Oświadczam, że zostałem poinformowany o dobrowolności podania danych, jak również o przysługujących prawach do dostępu do danych, możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Grupa Wirtualne Media z siedzibą w Wielkiej Brytanii informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczących danej marki/marek.
 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Grupa Wirtualne Media z siedzibą w Wielkiej Brytanii informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczących pozostałych marek Grupa Wirtualne Media.


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
Prowadzisz firmę w UK? Dodaj ją do naszego katalogu firm!